ДИРИЛИ ГУРБАНИ


1

Qurbani

 

 

Anna BARTKULAŞVİLİ

QURBANİ POEZİYASINDAN SEÇMƏLƏR RUS DİLİNDƏ

 

 

Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyəti illərində yaşamış Qurbani XVI əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi kimi yazıb-yaradan sonrakı sənətkarların yaradıcılığında dərin iz qoymuş saz-söz ustadıdır. Daim xalq içərisində olan və şerlərini onun zövqünə və ruhuna uyğun kökləyən bu el sənətkarının yaradıcılığında insan və təbiət gözəlliklərinin vəhdəti aparıcı yer tutur.

Qurbani sanki şerləri ilə insandan, təbiətdən güc və ilham aldığını göstərir. Aşıq poeziyasının gözəl bilicisi, görkəmli ədib M. İbrahimov Qurbani poeziyasını “həyat eşqi və humanizm ifadə edən poeziya” adlandırır. Həqiqətən, Qurbani poeziyası bəşəri və humanizm ideyaları ifadə etməyi ilə təriqətlər fövqündə duran gözəl bir sənətdir. Lakin Qurbanini şiəliyə qarşı duran bir sənətkar da hesab etmək olmaz. Belə ki, Qurbani Şah İsmayılı sevmiş, ona mürşid kimi baxmış, Şah İsmayılın mütərəqqi ideyalarından ilham almışdır. Şahla bağlı bütün şerlərində ona dərin sevgi və ehtiram duyulur (Kazımov Q.Ş. Qurbani və poetikası. Bakı: ADPU, 1996, s. 112). Amma bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, Qurbani yaradıcılığında real eşq, təbiət və insan gözəllikləri, ictimai zülm və ədalətsizliyi əks etdirən şerlər xüsusi yer tutur. Beş yüz ildən artıq bir zaman kəsiyində aşıq poeziyamızda möhtəşəm yer tutan Qurbani sənətinin böyüklüyü xalqın qəlbinə və ruhuna yaxınlığı ilə izah olunmalıdır.
Belə bir el sənətkarının, söz ustadının şerlərini başqa bir dilə tərcümə etmək tərcüməçi Anna Bartkulaşvili üçün olduqca çətin və məsuliyyətli bir iş olmuşdur. Bir tərəfdən çətindir ona görə ki, tərcüməçi Qurbani poeziyasındakı təsvirlərin reallığını, şerlərin ahəng və intonasiyasını, qafiyə və rədiflərin orijinallılığını, obrazlılıq və s. qoruyub saxlamalıdır. İkinci bir tərəfdən, çətindir ona görə ki, tərcüməçi aşıq poeziyasının bu nümunələrini nə öz doğma dilinə, nə də uzun zaman kəsiyində yaşadığı, havası ilə nəfəs aldığı, dilinin incəliklərinə öz doğma dili qədər bələd olduğu, adət-ənənələrinə vurğun olduğu xalqın dilinə deyil, üçüncü bir dilə tərcümə etməlidir.
Bildiyimiz kimi, mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasına, sıx mədəni-ictimai əlaqələrin, qarşılıqlı zənginləşdirmənin mühüm qollarından biri folklor yaradıcılığıdır. Folklorun bütün xalqın bədii təfəkkürü, yaradıcılığı olduğunu nəzərə alsaq, folklor nümunələrinin tərcüməsi olduqca özünəməxsus, digər ədəbi yaradıcılıq nümunələrindən fərqli, oxşarsız, bənzərsiz və məsuliyyətli bir yaradıcılıq prosesidir. Belə ki, müəllif-tərcüməçi bütöv bir xalqın tarixi, ənənəsi, dünyagörüşü, psixologiyası, mədəniyyəti, etnoqrafiyası, məişəti və bədii təxəyyülü ilə üzbəüz qalır. Buraya milli folklor janrının spesifik məzmun və formalarını, orijinal poetikasını, linqvistik xüsusiyyətlərini də əlavə etsək, onda folklor tərcüməçisinin gördüyü işin möhtəşəmliyi və vacibliyi, çətinliyi və məsuliyyəti təsəvvürə gələr. Folklor nümunələrinin digər dilə tərcüməsinin əsas başlıca vəzifəsi yad dilli oxucuya tərcümə edilən mətnin bütövlüklə və mümkün dərəcədə çatdırılmasıdır. Deməli, şifahi söz sənəti nümunələrinin tərcüməsi xüsusi səriştə və istedad, bacarıq və fəhm tələb edir.
Məhz belə bir səriştə və istedadı, bacarığı gürcü şairəsi Anna Bartkulaşvilinin Qurbani poeziyasından seçilmiş nümunələrin rus dilinə tərcüməsində rast gəlirik. Anna Bartkulaşvilinin bir tərcüməçi kimi ustalığı və istedadı onda özünü göstərir ki, tərcümə prosesində bütünlüklə olmasa da (bu mümkünsüzdür – M.M), orijinalın – Qurbani serlərinin milli mahiyyətini, millətə məxsus koloriti qoruya bilir. Fikrimizcə, şairə-tərcüməçi Anna Bartkulaşvili XVI əsr Azərbaycan aşıq serinin görkəmli söz ustadı Qurbani poeziyasından seçmə şerləri rus dilinə tərcümə edərkən, daxilində baş qaldıran yaradıcılıq xofunu fəhmlə, axtarışla adlaya bilmişdir. Müəllifin tərcümə uğuru, ilkin növbədə, tərcümə mətninin janr kimi milli-tarixi təşəkkülünü bilməsi, söz ustadının serləri ilə mükəmməl şəkildə tanış olması, həmçinin bu el şairinin poeziyasının ideya-estetik mahiyyətini dərk etməsi ilə izah edilməlidir.
Poetik xalq yaradıcılığı örnəklərinin tərcüməsində ölçülər, bölgülər, qafiyəli sistemi saxlamaq çətin olur və alliterasiyalar , şerin nəqarətini, ritmik havacatını yaradan ünsürlər tərcümədə itmək təhlükəsi qarşısında qalsa da şairə-tərcüməçi orijinalın ritmik strukturunu qoruyub saxlaya bilir. Anna Bartkulaşvili Qurbani qoşma və gəraylılarını tərcümə edərkən milli şerin ahəngdarlığını rus dilində saxlamağa müvəffəq olmuş və bununla tərcümə dilini zənginləşdirmişdir.
Professor Q.Kazımovun qeyd etdiyi kimi təbiət və gözəlin müqayisəli təsviri Qurbani şerinin rayihə mənbəyi, şah damarıdır. Söz ustadının təsvir etdiyi el gözəli təbiətin özü qədər saf, gözəl və təravətlidir. El şairinin “Allatdı məni”, “Qadasın aldığım”, “Gəldim”, “Gülə-gülə”, “Bənövşə”, “Dəyər sənə”, “Kənarında” və s. kimi qoşma və gəraylıları həqiqi məhəbbəti, real və zərif hisləri, insanın təbii duyğularını tərənnüm edən şerlərdir. Sevən aşiqin ürək çırpıntılarını təcəssüm etdirən bu serlər gürcü şairə və tərcüməçisi Anna Bartkulaşvilinin rus dilinə tərcüməsində öz saflığı və həzinliyini qoruyub saxlaya bilir. Yüksək şair ilhamının məhsulu olan Qurbaninin “Bənövşə” qoş-ması Anna xanımın tərcüməsində sanki yeni bir nəfəs əldə edir :

Tanrı səni xoş camala yetirmiş ,
Səni görən aşiq ağlın itirmiş.
Mələklərmi dərmiş ,göydən gətirmiş ?
Heyif ki , dəriblər az bənövşəni.

Tərcümədə :

Небывалой красою Господь одарил,
Тебя увидавшего, ума он лишил,
Ангел чудо с небес земле подарил,
Жаль, что так мало принёс он фиалок.

Qurbani şerlərində konkret el gözəlinin ədası, naz–qəmzəsi, gözəlliyi uca Tanrının bəxş etdiyi yüksək təblə təsvir edilir. Şirin dilli, incə belli, altun ayaqlı, sürahi gərdənli, ceyran yerişəli, ayna qabaqlı gözəlin gözəllik cizgiləri, aşiqin sevgilisi yolunda iztirabları, sevən aşiqin duyğu və etirafları Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində öz orijinallığını, həyatiliyini itirmir:

Getmə, getmə görüm kimin yarısan,
Hansı bəxtəvərin vəfadarısan?!
Kölgədə bəslənmiş quzey qarısan,
Səhərin yelləri tez dəyər sənə.

Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində:

Погоди, погляжу, чья ты нежная,
С каким это молодцом, такая важная,
В тени ты, словно роса влажная,
Утренняя рябь охладила тебя.

Qurbaninin “Bu qızın” qoşmasında el qızının gözəlliyi Anna xanımın tərcüməsində öz bədiiliyini, ahəngini, axıcılığını qoruyub saxlayır. Qurbaninin istifadə etdiyi canlı ifadələr, real və təbii duyğular gürcü şairəsinin tərcüməsində öz təravətində qalır.

Qurbanidə:

Ləblər mirvarıdı, incidi dəndan,
Al yanağı əlvan lala bu qızın,
Gözüm düşcək könlüm pərvaz eyləyir,
Zənəxdanda qoşa xala bu qızın.

Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində :

Губы алые, белым жемчугом зубы,
Красные маки на щечках горят,
Нравится, ох как, вздыхает душа,
Родинки на шее чаруют, манят.

Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində görkəmli el sənətkarının gürcü gözəllərinə həsr olunmuş “Gürcünün” qoşması da xüsusi yer tutur. Həmin qoşmada Qurbaninin gürcü qızlarına və xüsusən gürcü elinə məhəbbəti səmimi və aydın bir dildə ifadə olunur.

Qurbanidə:

Qurbani der sizə: “Ay gürcü qızlar,
Yerdəki çiçəklər, göydə ulduzlar!
Yaralıyam, yaram hey yanar, sızlar,
Var olsun dünyada eli gürcünün !”

Anna Batrkulaşvilinin tərcüməsində:

Гурбани сказ: « Грузиночки, ах, ах!
Они, как звёзды, цветы на лугах,
Рана смертельна, кровь из раны течёт,
В крае грузинском сады пусть цветут!»

Anna Bartkulaşvilinin tərcümə etdiyi serlər içərisində Qurbaninin qürbətdə qaldığı, vətən həsrəti ilə çırpındığı illərdə qələmə aldığı “Qal indi”, “Qaldı” qoşmaları da xüsusi yer tutur. Həmin serlərdə sair vətənindəki uca dağların, sərin bulaqların, bağ, bostan və zəmilərin vəfasızlığından, ilqarsızlığından gileylənir. Bu qoşmalarda ayrılığın acıları, həsrət hissi acı bir kədərlə təsvir edilir. Sairin vətən həsrəti tərcümədə belə öz təsir gücünü itirmir və oxucuda dərin emosional hiss yaradır.

Qurbanidə:

Artıb Qurbaninin dərdi, qubarı,
Başının sevdası, dil ahuzarı,
Baxmaqdan gözləri vətənə sarı,
Əridi qarası, ağları qaldı.

Tərcümədə:

Горе Гурбани ширится, растет
Тоска неминуемо душу гнетет,
Выплакал слезы, иссохли глаза,
Осталась к Родине хотя бы стезя?

El sənətkarının ictimai zülmə, haqsızlıq və ədalətsizliyə etirazı ifadə edən serləri Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində özünəməxsus yer tutur. Qurbaninin bu şerlərindən aydın olur ki, əyalət vəzirlərindən biri el şairini ciddi şəkildə cəzalandırmağa çalışmış, hətta onu Xüdafərindən qolubağlı dustaq şəklində keçirib, şah divanına belə aparmışlar. Onun “Gəlmişəm” qoşmasında vəzirdən şaha şikayəti tərcümədə də öz bədiiliyi və təsir gücünü saxlamışdır:

Bülbül idim, ayrı düşdüm gülümdən,
Fələk vurdu, cüda saldı elimdən,
Qurbaniyəm, Qara Vəzir əlindən,
Şeyx oğluna şikayətə gəlmişəm.

Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində:

Соловей, ныне в разлуке с розой я,
С родиной судьба разлучила меня,
Я Гурбани, от гнета Гара везиря
К сыну шейха с жалобами я пришел.

Bildiyimiz kimi misranın ölçüsünü və qafiyə sistemini qorumaq cəhdi, hətta bir sıra hallarda misranın məna və məzmunun itməsinə səbəb olduğunu nəzərə alan tərcüməçi ədəbi–bədii tərcüməyə üstünlük verir. Anna Bartkulaşvili Qurbani poeziyasından tərcümə etdiyi “Yar ala məni”, “Bir də yaz” təcnislərindəki təbii və ahəngdar olması, fikir dərinliyi ilə diqqəti cəlb edən cinasları imkan daxilində verməyə nail olmuşdur. Məsələn, “Yar ala məni” təcnisi buna bariz nümunədir:

Dedim, Pərim, yandım eşqin oduna,
Demədim, atəşdən yar ala məni.
Dedim, şəfa üçün loğmana gəldim,
Demədim, oxlayıb yarala məni.

Tərcümədə:

Сказал, Пери, в огне страсти я горю,
Не сказал, от пламени спаси меня,
Сказал, за исцелением пришёл,
Не сказал, прицелив, срази меня.

“Görkəmli ustad Qurbaniyə” adlı müqəddiməsində Anna Bartkulaşvili özünü yalnız istedadlı bir tərcüməçi kimi deyil, həm də bir şairə kimi təqdim edir. O, Qurbaniyə həsr etdiyi şeri ilə görkəmli el sənətkarının poeziyasına heyranlıq və valehliyini deyil, həm də bu söz ustadına sevgi və ehtiramını bildirir. Anna Bartkulaşvilinin Qurbani poeziyasından seçmə nümunələrin rus dilinə tərcüməsində xalq dilinin qüdrəti, təmizliyi, sözün ifadə imkanının dərinliyi, genişliyi, mətnin bütün bədii xüsusiyyətlərini imkan dərəcədə qorumağa müvəffəq olması bu tərcüməçi xanımın yüksək sənətkarlığından xəbər verir.
Əsas yaradıcılığı gözəl, bədii, axıcı qoşmalardan, gəraylılardan ibarət bu mahir sənətkarın qələmindən hər nə çıxmışsa, gözəl çıxmışdır. Onun qoşmalarında sevinc də, kədər də, gülüş də, göz yaşı da, şikayət də giley də, nisgil də gözəldir. Bir sözlə, Qurbani oxucusunu özü ilə birlikdə sevindirib, özü ilə birlikdə kədərləndirə bilən bir ustad sənətkardır. (Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (Orta əsrlər). Bakı: Elm, 1972, s. 371). İnanırıq ki, tər bənövşəni xatırladan Qurbani şerləri gürcü şairəsi Anna Bartkulaşvilinin tərcüməsində rusdilli oxucularda xoş duyğular yaratmaqla yanaşı, onları ülviyyətə və gözəlliyə səsləyəcək.
Və aşağıda verilən Anna xanımın “bənövşəyə” şerində boynubükük, ömrü kəm bağlar gözəli ilə özünün nakam taleyi arasında poetik bir oxşarlıq görür. Öz ömrünü bənövşə ömrünə bənzədir.

 

BƏNÖVŞƏ

Gizdənmisən kol dibində,
Boynu büküb mənim kimi,
Kimdən inciyib küsmüşsən?
Tökmə həzin göz yaşını.

Tək, tənhasan dərd əlində,
Baxışında kövrəklik var,
Yarın mi səndən dönübdür?
Səslə, görüşünə gələr!

Odur boynunu əyirsən,
Nazını çəkənin yoxdur,
Üşüyüb, kövrək olubsan,
Səni əzizləyən yoxdur.

Oxşarlığı var bəxtimin,
Sınıq taleyə bağlıyam,
Sənə mən tək yanan olmaz,
Mən də təklikdən qəmliyəm.

Məhəmməd Məmmədov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Dövlət Universitetinin dosenti

 

DİRİLİ QURBANİNİN ŞEİRLƏRİ ANNA BARTKULAŞVİLİNİN TƏRCÜMƏSİNDƏ

Başına döndüyüm, a qəşəng pəri,
Adətdi dərərlər yaz bənövşəni.
Ağ nazik əlinlə dər dəstə bağla,
Tər buxaq altında düz bənövşəni.

Beş əsrdən artıqdır ki, türk dünyasını dolaşan, Azərbaycan türkcəsinin dil göəlliyini özündə qoruyub yaşadan bu şeir parçası XV-XVI əsr Azərbaycan klassik ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndələrindən biri, haqq aşığı, el şairi Dirili Aşıq Qurbaninin-Dədə Qurbaninin məhşuri-cahan “Bənövşə” qoşmasındandır. Milli ədəbiyyatımıza ozan-aşıq keçidində aşıq sənətinin banisi, ilki kimi daxil olan Dirili Qurbaninin 7 aşıq havası, bizə gəlib çatmış onlarca qoşma, gəraylı, təcnis, qıfılbənd, deyişmə, divani, qitə, cahannamə, bayatı kimi janrlarda ustalıqla işlənmiş şeirləri vardır. Təsadüfi deyildir ki, bu böyük aşıq-şair haqqında üç müxtəlif versiyada dastan (“Diri”, “Gəncə” və “Zəncan”) yaradılmışdır. Ümumxalq sevgisinə müvafiq üç qəbri mövcuddur. Onlardan biri Cənubi Azərbaycandakı Dirili kəndində (Qaradağ bölgəsi), digər ikisi Şimali Azərbaycandakı Diri kəndində (indiki Qarabağ bölgəsi, Xələfli syansiyası ərazisi) yerləşir.
Dirili Qurbaninin yaradıcılığına kəskin maraq rəssamların da diqqətini çəkmiş, beləliklə, müxtəlif vaxtlarda tarixi şəraitə və yaradıcılığına istinadən tanınmış istedadl rəssamlar Elçin Aslanov və Rafiq Quliyev tərəfindən aşıq-şairin iki portret-təsviri yaradılmışdır. Zənnimizcə, bu da hər klassikə müyəssər olmayan, çox nadir halardan biri olub, Qurbani irsinə məhəbbətdən irəli gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, açığın yaradıcılığı indiyədək S. Mümtaz, F. Köçərli, Ə.Axundov, S.Paşayev, M.Həkimov, M.H.Təhmasib, A.Dadaşzadə, P.Əfəndiyev, M.İbrahimov, Q. Namazov, V.Vəliyev və b. alimlər tərəfindən tədqiqata cəlb olunmuş, haqqında elmi məqalələr, monoqrafiyalar yazılmışdır. Fikrimizcə, Qurbani ilə bağlı ən mükəmməl tədqiqat professor Qəzənfər Kazımova məxsusdur. Onun işləri “Qurbani və poetikası” (1996) monoqrafiyasında əksini tapmış, bu kitabında alim əsaslı şəkildə aşıq-şairlə əlaqədar mövcud elmi mübahisələrə son qoymuşdur. Qeyd edək ki, Dirili Qurbaninin əsərlərinin tam şəkildə toplanaraq, ədəbiyyat xəzinəmizə və oxucuların ixtiyarına verilməsi də (Qurbani. Əsərləri. Bakı, 1990, 2006, 194 s.) bir tərtibçi – həm də ön söz, qeyd və izahların müəllifi kimi Q.Kazımova aiddir. Lakin birinci olaraq, Dirili Qurbaninin yaradıcılığını əhatəli şəkildə 2006-cı ildə Tariyel Abbaslı tədqiq etmiş, “Qurbaninin poetik irsi” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Bütün tədqiqat işlərini nəticə etibarı ilə birləşdirən ümumi məsələlərdən biri Dirili Qurbaninin Bütöv Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin başçısı qüdrətli hökmdar və şair Şah İsmayıl Xətai ilə əqidə və məslək yaxınlığı, azərbaycançlıq və türkçülüyə, sənətə hədsiz sayğı və bağlılığını sübuta yetirən faktların ortaya qoyulmasıdır. Şah İsmayıla münasibətini bir neçə qoşma və gəraylısında, habelə ölümündən təsirlnərək yazdığı “Ola” rədifli divanisində ifadə edən Qurbani deyir:

Fələk, sənlə vuruşmağa bir qabil meydan ola,
Tut əlimi, fürsət sənin, kaş belə ehsan ola.
Getmiş idim mürşüdümə dərdimə dəva qıla,
Mən nə bilim, mən gəlincə xak ilə yeksan ola.

Dirili Qurbani dövrünün özü kimi böyük sənətkarları ilə bir zamanda yaşamış böyük el sənətkardır. Ona görə də həmişə diqqəti cəlb edib. Yaradıcılığındakı fərqli məqamlar, mahiyyətiliə bərabər dilimizin təmizliyi, zəngin və sadəliyi onu və yaradıcılığını əsrlərin üzərindən adladaraq hələ çox sabahlara aparacaq. Aşıq-şairin qeyri millətlərin, əcnəbi xalqların dilinə çevrilməsi, şübhəsiz Qurbani poeziyasının gülşənindən bir gül sevgisi qədər ehtiyacdan doğur. İlk belə çevirməni tərcüməçi-şair Vladimir Qafarov edibdir (Qurbani. Bakı, Yazıçı, 1984, 47 s.). Rus dilinə tərcümə olunmuş bu kitaba aşıq-şairin qoşma və gəraylılarından ibarət 32 şeiri daxil edilib və onlar başlıqsız verilib. Kitab professorlar Q.Namazovun ön sözü və Q.Kazımovun Qurbaninin həyat və yaradıcılığından bəhs edən qısa məlumatla təqdim edilir.
İkinci tərcümə tanınmış tərcüməçi, şairə-publisist Ana Barkutaşvili tərəfindən həyat keçirilib. Milliyyətcə gürcü olmasına baxmayaraq, Azərbaycan türkcəsində səlis yazıb-oxumağı bacaran Anna xanım, xalqımızın milli adət-ənənələrinə, ədəbiyyat və mədəniyyətinə, tarixinə yaxından bələd olduğundan indiyə qədər bir neçə ədəbi yazıları ustalıqla rus və gürcü dillərinə çevirməklə millətlər arasında sanki ədəbi körpü yaratmış, ədəbiyyat və mədəniyyətimizin təbliğində böyük rol oynamışdır. Bu cəhətdən onun Dirili Qurbaninin yaradıcılığına, həyat fəaliyyətinə özəl münasibəti omuşdur. Təsadüfi deyildir ki, o, 2004-cü ildən aşıq-şairin adını daşıyan Dirili Qurbani Məclisinin (DQM) üzvlərindən biri kimi onun bütün nəşrlərində rus və Azərbaycan dilində müxtəlif janrlarda yazdığı ədəbi nümunələrlə diqqəti cəlb etmişdir. Onun “Bənövşə” şeiri filiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, DQM-nin elm bölməsinin rəhbəri T.Abbaslının tərtibçiliyi ilə nəşr olunan “Bənövşə çələngi” adlı fundamental topluya daxil edilmişdir. Məclisin digər nəşrlərində (qəzet, jurnal, almanax) də Qurbaninin yardıcılığı Anna xanımın elmi xarakterli məqaləsində əksini tapmış, aşığın bir neçə şeiri isə onun tərcüməsində çap olunmuşdur.
Çox yaxşı haldır ki, Anna xanım bizim təşəbbüsə məmnuniyyətlə dətək verərək Dirili Qurbaninin yaradıcılığından etdiyi tərcümələrin sayını artırıb kitab şəklində nəşr etdirmişdir. Bizə belə gəlir ki, A.Bartkulaşvilinin Azərbaycan türkcəsindən ruscaya çevirdiyi bu toplunu onun yaradıcılıq fəaliyyətində zirvə saymaq olar. Bu, həm də bizim üçün, eləcə də ədəbi cəmiyyət üçün ona görə əhəmiyyətlidir ki, Dirili Qurbani Məclisinin 10 illik yubileyi ərəfəsində işıq üzü görüb. Düşünürəm ki, bu kitab eyni zamanda Anna xanımın məclisimizə, eləcə də Azərbaycan folklor ədəbiyyatına ən dəyərli hədiyyəsidir. Bu da təsadüfi deyildir. Onun yaradıcılığı ilə tanış olan hər kəs yaxşı bilir ki, Qurbaninin poeziyasına sonsuz sevgisi vardır. Əbəs yerə şair-rəssam Adil Mirseyid onu “Bənövşə ətirli Anna xanım” adlandırmayıb. Ümumən, Azərbaycan folkloruna maraq Anna xanıma başqa dillərə cətinliklə tərcümə olunan bayatılarımızı çətinlik çəkmədən rus və ya gürcü dillərinə çevirməyə imkan verir. Mərhum V.Qafarovdan fərqli olaraq, A.Barkutaşvilinin tərcüməsində Dirili Qurbaninin müraciət etdiyi müxtəlif janrlardan nümunələr (o cümlədən deyişmələr) də əksini tapmış, Qurbaninin yaradıcılığını əhatə edən 60-a yaxın şeir Anna xanımın tərcüməsində bu kitaba daxil edilmişdir. Hər bir şeir öz biçimində, orjinallığı, obrazlılığı, poetik biçimi, bədii üslubu Azərbayan ədəbi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tərcüə olunmuş, şeirlərdə ustad aşığın yaradıcılıq ruhu, dili təravətilə qorunub saxlanmışdır. Bütün bunlar tərcüməçi şairənin bu istiqamətdəki fəaliyyətini daha da uğurlu etmiş, tərcümə sahəsindəki işlərinə yeni, mahiyyətcə zəngin yön vermişdir. Zənnimcə, bir sıra ödüllərin sahbi, Dirili Qurbani Məclisinin elm bölməsinin üzvü, şairə-tərcüməçi A.Bartkulaşvilinin Dirili Qurbanidən etdiyi tərcümələrin bir kitab şəklində nəşr olunması, Azərbaycan ədəbi tərcüməsinə, eləcə də milli folklorumuza bir töhfədir. Anna xanıma bu nəcib işində uğurlar diləyirəm!

Yusif Dirili
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
Dirili Qurbani Məclisinin sədri,
“Dirili Qurbani” jurnalının baş redaktoru,
şair-publisist

ВЕЛИКОМУ УСТАДУ ГУРБАНИ ОТ АННЫ

Мой старый поэт! Ты вечен, я – нет.
В чём жизни сей смысл; нашёл ли ответ?
Ты правду искал? Её нет и сейчас!
Давай погрустим, пусть вторит нам саз.
Седой мой ашуг, далёкий твой глас
Молнией ввысь полетел, не угас.
Все султаны и ханы – ничто пред тобой,
Саз лучше расскажет о жизни былой.
О том, как любил ты, о том, как страдал,
Как славную Пери тепло обнимал.
О радости, горе, разлуке, печали,
О том, как любили, о том, как мечтали.

Еще в глубокой древности люди начали слагать поэтические тексты. Практически у всех народов существуют поэтические сказания о деяниях богов и героев, гимны богам и любовные песни. Древние относились к процессу поэтического творчества со священным трепетом, полагая, что оно происходит по прямому вдохновению богов. В «Старшей Эдде», в которой собраны важнейшие мифы скандинавов, есть рассказ о том, как верховный бог Один похищает «мед поэзии». Лишь тот, кто вкусил этот мед, становился поэтом и мудрецом, следовательно, находился под осо-бым покровительством богов, ибо прикоснулся к священному напитку.
Если приготовить в душе особое место, то бытие, творческая сила, душевный источник обязательно узнают о нём, отыщут дорогу к нему и заполнят его огромной любовью к человеку, земле, человечеству. Поэт – посланник вечности. Назначение его – чутко улавливать речи богов, неслышимые обыкновенными людьми, и как бы «переводить» для смертных то, что боги хотят им открыть.
Ашугское искусство, представляющее немаловажный элемент сокровищницы нацио¬нальной культуры азербайджанского народа, обладает яркой спецификой, своеобразием тематики и особенностями сюжетного построения. В земной юдоли судьба поэта в руках шаха, но имя покинувшего мир властелина, его достоинство для потомков во многом зависит от оценки, данной ему поэтом. Способность правителя ценить подлинное искусство – непременное условие оценки его самого на скрижалях истории. Покровительство царствующего двора являлось для целого ряда талантливых творцов едва ли не единственной возможностью творческого созидания. Азербайджанская культура, независимо от общественно-политических сдвигов и потрясений, никогда не отрывалось от своих национальных корней, не игнорируя, в то же время, интеграционные процессы, свойственные современной культуре. Традиционные азербайджанские свадьбы, народные праздники и обряды были связаны с ашугским творчеством. В ашугское искусство вошли древние эпические дастаны, песни, воспевающие труд и героизм народа. Ашугское искусство синкретично – ашуг создаёт и музыку, и тексты своих песен, сопровождает их игрой на сазе и танцевальными движениями. Ашуги часто исполняют свои песни в сопровождении бала-бана или ансамбля духовых инструментов. Однако основным музыкальным инсрументом ашуга остаётся саз. Во времена древности и в средние века ашугов именовали «озанами», «варсагами», «деде». Из ашугов, внёсших также определённый вклад в развитие письменной поэзии, можно отметить Ашу¬га Гурбани, жившего в эпоху, когда на смену озанам, сопровождающим свои выступления игрой на гопузе, пришли ашуги, поющие свои песни на сазе. Лирические произведения Гурбани пронизаны любовью к родине и попыткой выразить человеческое мировоззрение сквозь призму чувств, что в полной мере характеризовало саму сущность жанра ашугов, от тюркского ашыг – «влюбленный» (азерб. aşıq). Основные темы ашугского искусства, славящего духовные ценности и добрые дела – природа, верная любовь, красота человеческих поступков. И сегодня ашугское искусство не уступает своего места в духовном мире азербайджанского народа.
Радости любви, часы счастья, мгновения прелестей и услад безостановочно идут и уходят в никуда. Эти трагические ощущения Гурбани передает в выразительном столкновении вечных противоречий.

ТВОРЧЕСТВО

Совершенно справедливо и точно отметил известный русский писатель Николай Тихонов, что, если бы у великого устада Гурбани не было бы других стихов, то достаточно было одной «фиалки», чтобы стать известным и бессмертным
Мысль о справедливом правителе, воспевание благородства и высоких моральных качеств человека – основные идеи творчества Гурбани красной нитью проходят и через всю азербайджанскую эпическую поэзию средних веков. Средневековая азербайджанская эпическая поэзия внесла щедрый вклад в историю общественной и художественной мысли Востока. Большая часть памятников XII-XVII вв. сохранила, и еще долго будет сохранять свою художественную силу и свежесть, свое идейное значение, вызывая живой отклик у читателя. Бессмертные творцы этой поэзии по праву занимают место среди величайших мастеров мировой литературы. Созданные ими эпические образы и характеры навсегда останутся в сокровищнице человеческой мысли.
Родился Гурбани в 70-х годах XV века в селе Дири, раскинувшейся на склоне одноимённой горы, недалеко от моста Худаферин. Гурбани некоторое время жил при дворе Шаха Исмаила, затем вернулся в Дири, где и жил до конца своих дней. Похоронен на вершине горы Дири, недалеко от развалин села и старого кладбища на восточной стороне святилища Мазаннене. Творческое наследие выдающеегося поэта, мыслителя, государственного и общественного деятеля Гурбани имеет неоценимое значение в формировании национальной духовности, дальнейшем развитии азербайджанского языка и литературы.
Творчество Гурбани оказало сильное влияние на развитие ашугской поэзии. Гурбани является пламенным певцом светлых чувств – любви и жизнеутверждающего оптимизма. Любовь в лирике великого устада, особенно в его газелях, является путеводным началом, естественным свойством человека. Она обогащает содержание жизни человека, служит ее украшением. Благодаря любви человек достигает совершенства, без чего жизнь непривлекательна и бесцветна. Поэтому поэт утверждает:

Лань на склонах гор гуляет,
Пряди, распустив, гуляет,
Поодаль меня гуляет,
Не дайте ей мимо пройти
Счастья без неё не найти

Проницательный мыслитель и умный наставник ашыг Гурбани призывал своих современников быть правдивыми, честными, благородными, щедрыми, разумными и учтивыми. И эти же слова через века обращены и к нам – из наследия поэта мы черпаем духовные силы, у него учимся быть всегда достойными предназначенью.
Из разбросанных в его стихах сведений можно понять, что он был старше своего сов¬ременника Шаха Исмаила. Он так обращается к шаху

Мой шах, наследник шейха-мудреца,
Прости, что жалоба длинна моя.
Прочти её, однако до конца –
Я сам не знаю, в чём вина моя.

Любовную лирику Гурбани отличают искренность чувств и светское мироощущение. Порой в его стихах звучат мотивы протеста против несправедливостей мира. Способность видеть, чувствовать, осмыслить!
Во все времена и истории именно это предлагает природа. И ашуг Гурбани пришёл в этот мир, чтобы утвердить свой голос, своё воображение и древние предания. Мы насыщаемся всем, что им затронуто, обретаем вдохновение для собственной творческой деятельности, получаем пищу, энергию, утоляем жажду. В этом смысле творчество устада возбуждает нас, как возбуждает солнце и вода, наполняет любовью, заставляющей нас творить, жить, действовать, набухать и расцветать! И он, великий Гурбани, никак не хотел расставаться с тем, что у него есть, хотя прекрасно понимал, что всему живому и неживому в мире наступает когда-то конец.

Всему, Гурбани, наступает конец.
Верь, явится радостной вести гонец,
Мне тяжко, будто в сердце свинец.
С кровом своим, очагом разлучён.

Гении рождаются редко, и на их долю выпадает ответственность продвинуть творчество по тому направлению, которое обогатит следующее поколение творцов.
Ашуг Гурбани – великий мастер слова, будучи в гуще народа, отразил мысли и чаяния своего народа, колорит эпохи. Великий ашуг создал подлинную летопись своего времени. Лишь человек, переживший высокие чувства, мог написать пронизывающие душу стихи.

От гнёта судьбы и жизни тяжёлой
К великой мысли одной я пришёл,
Из далёких краёв, из суровых гор
Я за истиной к шаху пошёл.
Жил себе в тихом жилище своём,
Читая науки о том и о сём,
Меня напоили волшебной водой;
Я – разлучённый с цветком соловей,
По воле рока на чужбине старел,
Гурбани я, к сыну шейха я пришёл,
На Гара Везиря я с жалобой пришёл.

Я уверена, что если интересуешься жизнью народа, достаточно познакомиться с его историей, культурой, искусством, поэзией. Ибо творчество – это огромная любовь к своему народу, земле. Воспринимая творчество Гурбани, мы сами насыщаемся и, обретая вдох¬новение, наполняемся жизнью.
Жизнь – не что – то, проходящее рядом с вами; её не изучают, ею просто живут, как жил великий творец Гурбани. Любить жизнь – значит, уметь понимать многое, как понимал он, значит, быть одарённым.
Для Гурбани природа – вечная гармония мира. Человек, дивное творение природы, прекрасный, неповторимый цветок жизни, единственный во всей Вселенной, и вместе с тем, необъятная Вселенная своей души. Об этом свидетельствует стихотворение, посвящённое великим поэтом прекрасной фиалке.

Очарованье, ко мне в сад приди,
Ликом чудесным окрест освети,
Букетик сорви, прижми их к груди,
Фиалок пёстрых вдохни аромат.

Наверное, очень трудно понять до конца поэта, движение его души, рождение его стихов, не побывав, хотя бы раз на его свящённой земле, напоившей его с первых сознательных шагов и до смерти неугасимой любовью ко всему живому.

Гурбани, даруй нам радость,
Без тебя и радость в тягость,
Перекладывать всю тяжесть
На других нельзя, поверь мне.

Движется и живёт со своими законами мир поэзии – вселенная души человечества. Беспрерывно вспыхивают в этом чудесном мире новые поэтические звёзды. Одни сгорают и затухают ещё при жизни, свет души других доходит к нам на протяжении десятилетий. Имя одной из таких лучезарных звёзд в бессмертном поэтическом созвездии – ашыг Гурбани.
Где-то там… – тайна бессмертья.

Анна БАРТКУЛАШВИЛИ

 

ФИАЛКА

Очарование, краса моя, Пери!
Фиалки срывают ранней весной,
Нарви, белой ручкой, в букет собери,
Расстели фиалки на груди молодой.

Небывалой красою Господь одарил,
Тебя увидавшего, ума он лишил,
Ангел чудо с небес к земле прикрепил,
Жаль, что так мало принёс он фиалок.

Очарованье, ко мне в сад приди,
Блеском красы своей окрест освети,
Букет набери, прижми их к груди,
Фиалок томных вдохни аромат.

Утром безумный соловей запоёт
Определено судьбой наперёд,
Цветку жизнь прервал суровый налёт,
Пьяный аромат, увы, не вдохнуть.

Гурбани сказ: «Сердце дрогнуло моё,
За что любимую со мною развело?!
Горькая разлука согнула беднягу,
Фиалок прямых не бывает, однако.

 

ТЕПЕРЬ

Нури, хвалёный конь буланый твой.
Всё кувырком, дурной теперь,
Подкову потерял, седло,
С мышью сравнить его можно теперь.

С зимы худой и дохлый весь,
Отсутствует в нём нужный вес,
И есть не хочет, лишь под навес.
Клячей стал, кожа и кости теперь.

Вороньё над ним лишь вьётся,
Лишь зубы белые смеются,
Обманут я, куда деваться,
Думал, конь твой тигром скачет.

Кожу влажную посолил и продал,
Своим делом занялся, от жизни отстал,
В дружбе такого, как ты не видал,
Погубил душу, разорил ты меня.

 

ДЛЯ ЧЕГО?

Краса, в этом мире огромном, большом,
Честь свою чужому отдавать, для чего?
Белый сокол тебе послан судьбой,
Честь свою чужому отдавать, для чего?

Искать тебя буду всюду, везде,
Душа моя с сердцем всё ближе к тебе,
Зажженный светильник тобою самой,
Мучаешь, гасишь, скажи, для чего?

Всевышний тебя от недугов спасёт,
От глаза дурного далеко уведёт,
То воля судьбы, нас вместе сведёт,
В огне разлуки нам гореть, для чего?

Сладкие речи твои красивы,
Глаза голубые лучисты, игривы,
Красавицы, ну что за правила, нравы,
Горьким словом обижать нас, для чего?

Зазнобушка, всё очевидно, всё ясно,
Просьба Гурбани к тебе не напрасна,
С луною схож лик твой прекрасный,
Укрываться от всех, скажи, для чего?

 

ОБВИВАЯ

По горам туман курится
Средь скал высоких обвиваясь,
Тучи небо закрывают,
Облаками извиваясь.

Кто господин, а кто слуга?
Последнему – одни страданья
Сквозь трель слышны рыданья,
Соловья любви стенанья.

Гурбани дошёл до цели,
Красу видел – нет печали!
Настало время, и не ждали,
Виночерпий, лей, не медли.

 

ЭЙ, ЮНОША

Открой сомкнуты очи,
Проснись мой милый юноша,
В глаза твои глядеть хочу,
Чтоб вновь ожить, мой юноша.

Всё насмотреться не могу,
Щекой прижаться не могу,
Излить и душу не могу,
Открой глаза, мой юноша.

Облегчи душевную муку,
Успокой, подай мне руку,
Утешь, обрадуй бедняжку Пери,
Нет больше сил, открой очи, юноша!

 

НА ПОКЛОН

К крыльцу дорогу протоптал,
Пришёл любимой поклониться.
С утра до сумерек прождал,
Пришёл любимой поклониться.

В щедром саду потерял я тропу,
В долгой печали ругал и судьбу,
Прислонился к кипарису рукой,
Пришёл любимой поклониться.

Гурбани сказ:
« Красив у любимой и лик, и язык,
Увидев, я страстью сильной проник,
День не видел, душою поник
Пришёл к любимой поклониться»

 

СКАЗАЛ, ЛЮБИМАЯ…

Сказал, Пери, в огне страсти я горю,
Не сказал, от пламени спаси меня,
Сказал, исцелиться к ней пришёл,
Не сказал, прицелив, рани меня.

Сказал, не смотри, так косо на меня,
Не сказал, пройди долины и поля,
Сказал, будь любви своей верна,
Не сказал, лукавь и предавай меня.

Сказал, мне, Гурбани, улыбку подари,
Не сказал, огнём сильным опали,
Сказал, цветы рукою протяни,
Не сказал, траву целебную нарви

 

ПРИЧИНА, ВСЕГО ЛИШЬ

Сказал, красавица, послушай меня,
Пустой разговор, сказала она.
Сказал, хоть раз взгляни на меня,
Дурачок влюблённый, сказала она.

Сказал, ох, ах, в муках терзаюсь
Сказала, от горя худею, страдаю,
Сказал, ей Богу,в груди духота,
Сказала, осень …, наверняка.

Сказал, волосы кудрявы раскрой,
Сказала, не нужно мне диких цветов,
Сказал, ты моя вселенная – кров,
Сказала, уйди, ты чужд, ты не мой.

Сказал, я влюблённый стою пред тобой,
Сказала, любовь убежит с проточной водой,
Сказал, жизнь молодую мою не губи,
Сказала, небылицы всё, легенды, не лги.

Сказал, пред именем пасть я готов,
Сказала, не нужно глупых нам слов,
Сказал, умру, в огне любви сгорю,
Сказала, то мотылёк порхает на ветру.

 

ПО БУКВАМ…ПО СТРОЧКАМ

Писавшие судьбы всем наперёд,
Не забыли по строчкам мою изложить,
Влюбившись, зачах, настрадался, увы,
Справедливо ль зазнобу другим уступить.

Сияет «Талыб»- на небе звезда,
Чую, надо мною повисла беда,
Яд змеиный в сердце – не без вреда,
Чудо-трава излечит навсегда.

Я, Гурбани, куст небольшой посадил,
Водой горной поливал его, взрастил,
Дыня выросла, труд даром не вложил,
Справедливо ль, она в пятнах вся была.

 

ПОТОМ УБЕЙ

Умоляю тебя, всемогущий хан!
Выслушай прежде, потом и убей,
Будь милосерден, гнев, злобу уйми,
Улыбнись хоть раз, потом и убей.

Грусти предан, не спросишь, промолчу,
Пламенем любви объят, ввысь лечу,
Всё высказал и боле не ропщу,
Насладиться дай , потом и убей.

Я, Гурбани, в пылу огня горю,
Любви до гроба предан, не хулю,
В службе тебе верен, не корю.
Насладись охотой, а потом убей.

 

НЕЛЬЗЯ

Не лукавь, отшельник хитрый,
Так рыдать, страдать нельзя уж,
Трелью тихою замучил.
Так страдать, рыдать нельзя уж.

Горем поделись с умнейшим,
Скорбь и тяготы познавшим,
Да не верь ты всем весёлым,
Верить всякому нельзя уж.

Дайте Гурбани вы радость,
Без тебя и радость в тягость,
Перекладывать всю тяжесть
На других нельзя, поверь мне.

 

ОБМАНУЛА МЕНЯ

Эй, кадии, эй господа!
Меня зазноба обманула,
Потянулся к ней я нежно,
Хитро, ловко отдалила.

Расставил любви я плети,
Попала зазноба в сети,
Оказался сам в тените,
Злая шутка приключилась.

Гурбани – так зовут меня,
Всевышний бросил в землю семя,
Играл с судьбой, бежало время,
Фортуна ловко обыграла.

 

ПРИШЁЛ

За истиной к любимой шёл,
В дом её за правдой зашёл,
В пути, волнуясь, исстрадался,
Жизнь прошла, пока я дошёл

Уста твои с ума свели
Жертвой к палачу понесли,
Духи мелкого торговца
Ловко к тебе заманили!

Гурбани – так зовут меня,
Исполнились все желанья,
Красоту твоей гордыни,
Вкусил, словно сладость дыни.

 

ИДУ

На родник, увы, не ходишь,
И следы мои не видишь,
Холодом меня обводишь,
В сердце лёд не растоплю я.

Не была бы ты красивой,
Пожелтев, поникла б ивой,
Не была б со мной игривой,
Меня б разлука не убила.

На корню цветок срубила,
Соловья без роз сразила,
Беднягу жалкого, сгубила,
Ты уходи, я всё ж приду.

 

ПУСТЬ ПЕРИ ПРИДЁТ

Надо же было так влюбиться,
Шербета горького напиться,
Пери пусть придёт, явится,
Пери пусть придёт, явится.

На вершинах гор – туман,
Слёз горьких капель – океан,
Навстречу Шахи – хубан,
Пери пусть придёт, явится.

В ожидании жизнь проходит,
Ресниц стрелы жертв находят,
Шахрабана рядом ходит,
Ангел пусть придёт, явится.

В платья красные одеты,
Щёки пламенем объяты,
Гляди, дочь визиря идёт,
Пери пусть придёт, явится.

Слёзы горькие, ох, гложут,
Боль излить и саз не может,
Гурбани зазноба нежит,
Диво! Пусть Пери придёт.

 

УЛЫБАЯСЬ

Горем поделиться зашёл
В сад к зазнобе, улыбаясь,
К ручке нежно прикасался,
Бабочкой к цветку ласкаясь.

Прибыль, деньги нам не в пользу,
Не предавай, садовник, розу,
Соловья обидишь сразу,
Безумный не споёт и разу.

Я, Гурбани, мало хожу,
К любимой в замок не захожу,
Жёстче палача не вижу,
Казнит тебя, улыбаясь.

 

ПОЙДУ

Мама, свет очей, родная,
Помолись ты, и я пойду,
Жизнь за тебя готов отдать,
Помолись ты, и я пойду.

Благослови в добрый путь,
К Богу милосердна ты будь,
Легко пройду сей жизни путь,
Повинуюсь и сослужу.

Я, Гурбани, лицом к небу,
Жизнь отдам я за зазнобу,
Утомился ожиданьем,
Тайной поделиться с тобой.

 

МНЕ Б ТВОИ БЕДЫ

Словно утренний ветерок,
Не дрожи ты родненькая,
Сердца моего желанья
Прочти, моя сердечная.

В сад приди, нарви все цветы,
К груди прижми, венки плети,
Поцелуй даруй горячий,
Не дрожи ты, родненькая.

Жизнь готов отдать Гурбани
За глаза, что грустны, томны
Слова чужие, увы, лестны
Не сердись ты, родненькая.

 

ИЗ ДЕРЕВА

Саз, поговори со мной,
Дерев достойных ты творенье,
Не грусти при слове этом,
Пальмы финика созданье.

Позови, пусть придёт ашиг,
Осветит окрест лучом вмиг,
Люльки Гусейна-Гасана
Тоже дерева созданья.

Эй Гурбани, ты не грусти,
Слово длинное сократи,
То в руках Муссы явленье,
Тоже дерева творенье.

 

ОСТАЛОСЬ

Звали все меня Гурбани,
Гнездо змей моё жилище,
Вот итог, моё судбище,
Где же моя Пери сейчас?

 

ПУСТЬ НЕ ВЕЗЁТ

Визирь, тебя я проклинаю,
Пусть не сбудутся желанья,
Тысяча бед с небес падёт,
Мимо ни одно не пройдёт.

Болезней тебе – полный воз,
В глаз правый вонзится пусть нож,
Дети чтоб пустились в бега,
И преследует вас беда.

Дни проводишь в светлом доме,
Подавись ты комом в горле,
И на смертном одре скоро,
Не смог бы выронить ни слова.

Гурбани, ты здесь остался,
Взывай Бога, успокойся.
Все хотели, ты остался,
Никто не хоронит тебя.

 

ДАРЯТ РАДОСТЬ

Обычай в вашем крае такой-
Грустные сердца веселить,
Хлебом, солью поделившись,
Вдруг в тебя несчастье вселить.

Когда-то жизнь казалась лёгкой,
Много натерпелся я бед,
В сердце бедного Гурбани,
То ночь была, то яркий свет.

 

ПРОШЛА

Лань на склонах гор гуляет,
Пряди, распустив, гуляет,
Поодаль меня гуляет,
Не дайте ей мимо пройти
Знаю, счастья мне не найти

Этих гор крутые склоны,
То – душа моя в тумане.
Не дайте ей мимо пройти,
Ох, счастье с ней мне не найти.

Снега в горах весною тают,
Воды в реках нарастают,
Гурбани зазноба идёт,
Не дайте ей мимо пройти,
Счастье с ней хочу я найти.

 

ФИАЛКА

Очаровавшая, красавица Пери!
Фиалки срывают ранней весной,
Нарви, белой ручкой, в букет собери,
Расстели фиалки на груди молодой.

Небывалой красою Господь одарил,
Тебя увидавшего, ума он лишил,
Ангел чудо с небес к земле прикрепил,
Жаль, что так мало принёс он фиалок.

Очарованье, ко мне в сад приди,
Блеском красы своей окрест освети,
Букет набери, прижми их к груди,
Фиалок томных вдохни аромат.

Утром безумный соловей запоёт
Определено судьбой наперёд,
Цветку жизнь прервал суровый налёт,
Пьяный аромат, увы, не вдохнуть.

Гурбани сказ: «Сердце дрогнуло моё,
За что любимую со мною развело?!
Горькая разлука согнула беднягу,
Фиалок прямых не бывает, однако.

 

СГЛАЗЯТ ТЕБЯ

Плавно ступая, идёшь, Салатын!
Хватить ломаться, сглазят тебя,
В яркой одежде взоры туманишь,
Языки злые не обходят тебя.

Погоди, погляжу, чья ж ты нежная,
С каким это молодцом, ох и, важная,
В тени ты словно роса влажная,
Утренний ветер тебя охладил.

Гурбани сказ: «Любимых не восхвалять,
Ворот рубахи лучше туго завязать,
Волосы в пучок,- нельзя их распускать,
От злых речей пора оберегать.

 

ДЕВУШКЕК

Навалил снег по колено с вечера,
У родника в холод делать нечего,
К кувшину прилипли пальцы нежные,
До чего ж девчата наши нежные.

Все красавицы в деревне на подбор,
На плече кувшин, ступают через бор,
Ожерелье на груди и бус узор,
Поясок на талии тонкой как укор.

Гурбани сказ: « Чтобы знать о бедах всех,
Соберитесь всей роднёю вы наспех,
Крик девчонок смолкнет, их шум и гам,
Шёпот болтовни пустой по четвергам.

 

ПРЕРЫКАНИЯ

ПРЕРЫКАНИЕ МУСТАФЫ И ГУРБАНИ

Мустафа

Из какой страны эй, молодец, идёшь,
В путь, пустившись по миру, ты что найдёшь?
Чарами гоним, ты не уйдёшь,
Знай, отшельник, счастье ты у нас найдёшь.

Гурбани

Почтение, мудрость – всё в тебе одном,
Не знаю покоя ни ночью, ни днём,
В дорогу пустился, стремлюсь всё к покою,
Из-за феи красивой, схожей с луною.

Мустафа

Всё у меня – богатство, сила, власть,
Достоинство, честь, – их не отнять,
Довольно, послушай, дальше ступать
Красу другую не надо искать.

Гурбани

Послушай, старик, вот что скажу,
Не сыпь мне соль на рану свежу,
Джавадхана сестра, Зиядхана дочь,
Мне полюбилась, не нужна твоя дочь.

Мустафа

Знай, предан Мустафа и верен себе,
Принадлежать будут богатства тебе,
Благословлю вас, доверься судьбе,
Ищи любимую, найдёшь, может где.

Гурбани

Горе Гурбани не знает границ,
Бога на помощь взываю я ниц,
В тленном мире этом ищу я красу,
Брожу в поисках в зной и грозу.
ПРЕРЫКАНИЯ С МИРЗАЛИ ХАНОМ

Гурбани

Желание меня в Барду повлекло,
Край есть хороший, славный Гянджа ,эй!
Там честь, красота, слава, любовь,
Живут все в богатстве, славный Гянджа, эй!

Мирзали Хан

Правду поведай, юноша милый,
Без горя на свете никто не живёт,
Отшельником стал от любви и бродягой,
И средь султанов нет равных тебе, эй.

Гурбани

Гнездо себе куропатка свила,
Детёнышу быстро еду понесла,
Но злая судьба беду принесла,
Ныне с любимой в разлуке, Гянджа, эй!

Мирзали Хан

Красавицам спать спокойно – повод есть.
Пережить судьбы невзгоды силы есть,
У каждого на свете пара есть,
Рядом шагать со всеми нельзя.

Гурбани

Гурбани сказ: желаний своих я не достиг,
Потянулся к бутону, но не достиг.
Везде побывал, все дороги прошёл,
Красу подобную нигде не нашёл.

Мирзали Хан

Я Мирзали, иссякло наше богатство,
Защитит ли кто честь и достоинство,
В горе, радости сохранили мы братство,
Давай делиться с тем, что осталось, эй.

 

ПЕРЫКАНИЯ С ПЕРИ

Пери

Горе твоё мне, красивый брюнет,
Жду, приди в мои объятья!
В жертву себя отдать я готова.
Жду, приди в мои объятья!

Гурбани

Сероглазая, нежная Пери!
Нет, придти, увы, не смогу,
В жертву себя отдать готов,
Нет, Пери, придти, не смогу.

Пери

В твои покои мы ступили,
Решила я, мы сдружились,
Постель уже расстелили,
Жду, приди в мои объятья!

Гурбани

Вдруг в окно Нигяр увидит,
Кольцо на палец наденет,
Коварством беду нагонит,
Нет Пери, придти не смогу.

Пери

Я Пери, красива, стройна,
Коса на спине сплетена,
Постелю тебе на своей груди,
Жду, в мои объятья милый приди!

Гурбани

Многое я в жизни изведал,
Кто чашу эту испить мне дал,
Несведущая любовь Гурбани,
Нет Пери, не жди, не приду!

 

ЧАЩЕ

Тело – знахарь, глаза- целители,
Навещай меня ты чаще.
Замучило меня горе,
Рана ноет чаще, чаще.

Лучшую люблю из лучших,
Красавице – мой лучший стих,
Игры с линькою чеглока
В радость ястреба, однако.

Гурбани по краю плачет.
Соловей по розе плачет.
Дни умчались скоротечно.
За любовью сей беспечной.

 

ХОЧУ

Много на свете милых красавиц,
Мне снится одна, что сердцу близка,
Была бы верной она на века
С детской наивностью, взором туманным,

Талии красавиц должны быть узки,
Сладкими, нежными их языки,
Пальцы на груди согреты, тонки,
И чтоб любили меня одного.

Родинка может тронуть умы,
Сны и мечты мои ею полны,
Лицо, словно солнце, облик – луны,
Честь и достоинство, – всё это при ней.

Любимая, в покое раздоры оставь,
С ума не своди, любовь мою славь,
От мучений твоих сойду я с ума
Гурбани сказ: «Мне краса весёлая нужна»

 

НЕ СЛУЧИТСЯ

Салатын Пери, мой светлячок!
О красе несравненной весь край говорит,
Тебя увидавший, покой потерял,
Красу неземную Бог тебе дал.

Коль раба на земле кара не ждёт,
В мире ином наказанье найдёт,
Была бы вселенная свободна от зла ,
Жизнь бы цвела от добра и тепла.

Брови – дугою, ресницы – стрела,
Глаза лукавые, чувств тайных полна,
Полюбил тебя, словно землю луна,
Не всяк, полюбивший, достоин тебя.

Гурбани сказ: «На тебя устремлены взгляды мои,
Судьбой начертано, моя ты, пойми
С языком острым ты вечно живи.
Мир не исчезнет, коль не станет меня.

 

ПУСТЬ РАДУЕТСЯ

Эй, мудрецы, пусть в мире этом
Радуются жизни весенние цветки,
Ветры радуются, что красавиц нежных,
Развевают пряди, словно лепестки.

Пусть зима уступит красавице весне,
Плавает в озёрах лебедь, как во сне.
Радуются дочки ханов, сыновья,
Языки, что вторят любовные слова.

В красавицу Нарындж я, Гурбани , влюблён,
От любви признаний очень утомлён,
Пусть живут ручонки, нарвавшие плоды
Яблоки, гранат, пахучие цветы.

 

ОКОЛО

Красавицу сегодня заметил одну,
Чёрные пряди вились по спине,
Кротко ступая, за нею пошёл,
Четырнадцать прядей улеглись на спине.

На всё я согласен, пришёл я, прими,
На любовь право имею, пойми,
Ожерелье на шее из рубина, яшмы,
Браслет на запястье с цветами весны.

Гурбани сказ: « Слово моё верное.
Душу сгубишь ты мою, наверное,
Вижу, мне мигнули очи томные,
Поцелуи получил невинные.
.

ЭЙ, МУДРЕЦЫ!

Эй, мудрецы, глаза слезами налились,
И, как сель, по бледным щёкам полились,
Во сне в лицо светил мне лик луны,
Красотою с ликом ангела сродни.

Цветов букет нарву и расстелю,
В тени сеней росу с них я встряхну,
В раздумьях ныне: «Увижу ли я луну,
Прижмусь ли к ней лицом и обниму?!»

Изначально мне судьба начертана,
Сладок саз её, сладка она сама.
Пери-дочь Зиядхана из Гянджи
Бросила в огонь, сгорел весь в пепел я.

 

НЕ ПРОМЕНЯЮ

Очаровавшая фея моя,
Вырвать из сердца невозможно тебя
На что мне богатства, на что мне дворцы
Не променяю на весь мир я тебя.

В горах – лань лесная, в долинах – джейран,
Ордубад, Нахчыван – убил всех твой стан,
На тебя поглядеть пришёл Гюлустан,
Не отдам за весь цветущий Дагестан.

Гурбани сказ: « Коль внезапно смерть ко мне придёт
Вместо слёз из глаз вдруг кровь пойдёт,
Если Соломон явится, придёт,
На трон Соломона не променяю тебя.

 

РАСПУСТИЛИСЬ ЦВЕТЫ

Вечером поздним в сад к зазнобе своей
Зашёл, увидел – распустились цветы,
Из сердца ушли тоска и печаль,
Сладкие речи увлекли нас в мечты.
,
Схожа Зулейха с Юсифа любимой,
Не найти подобной красавицы милой,
Стан, будто тростник, тонка и стройна,
Родинки на шее белой видна.

Услышана просьба Гурбани,
С султанами не считаюсь, – кто они?
На запястье белые жемчужины,
Пряди чёрные змеёй уложены.

 

ЛЮБИМАЯ

Пальцы украшает в праздники хной,
Любимому другу букет большой,
Не нужен лекарь мне никакой ,
Любовь лишь – целитель мой.

Век пройдёт, от красы не отвернусь,
Никогда от клятвы, знай, не отрекусь,
Не уймусь, пока от губ не оторвусь,
Страстью томимая, сказка моя.

Приди, открой тайну мне свою,
На цветке колючка, кто вонзил её?
Предсказано, за нас всё решено,
Головою в страсть нырнувшая любовь.

 

Я ПРИШЁЛ

Из Дири , из гор суровых ,
Конечно ж, с целью я пришёл,
От жизни тяжёлой, от гнёта судьбы,
За помощью я к шаху пришёл.

Жил себе спокойно, тихо, тужил,
Науки всякие жадно учил,
В сне сладком однажды чашу испил,
За истиной к Шаху пустился я в путь.

Соловей, теперь в разлуке с розой я,
С родиной судьба разлучила меня,
Я Гурбани, от тягот Гара везиря
К сыну шейха с жалобами я пришёл.

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

День приятный сегодня, особенно светлый,
Моя Пери, добро пожаловать!
Нектар для влюблённого – губы твои,
Вдохновение , добро пожаловать!

Глаза – гвоздики, лицо- свет луны,
На милом лице букет пёстрой весны,
Сирени, ирисы томно нежны,
Весна, в сад, добро пожаловать!

Улыбку подарила ты Гурбани,
Тосковал по тебе все ночи и дни,
Рядом с тобою все счастья полны,
Королева красавиц, добро пожаловать!

 

ВЕРНАЯ

Краса благоверная, всё во власти твоей,
Обижу ль зазнобу всех милей и нежней?
Скажи, почему избегаешь ты вновь?
Никто не узнает про нашу любовь.

Все сны мои связаны с милой красой,
Телом любуюсь, играюсь с косой,
Клятву нарушивший, проклятым будет.
Обещания данные я не забуду.

Гурбани сказ: « Возьми цветов букет,
Другу верному отдай любви в ответ,
На лице любимой розы алой цвет,
Поцелуями напьюсь, оставив след.

 

ГРУЗИНКЕ

Плавно качаясь, навстречу мне шла,
Родинка грузинки убила меня,
Стал сумасшедшим, покой потерял,
Родинка грузинки убила меня,

Белые щёки, алым маком красны,
Как колос высоки, осанки стройны,
Влюблённые парни страсти полны,
Талия грузинки колечку подобна.

Гурбани сказ: « Грузиночки, ах, ах!
Как звёзды они, цветы на лугах,
Рана смертельна, кровь сочится, течёт,
В крае грузинском сады пусть цветут!»

 

ПОКАЗАЛОСЬ

В закоулках мечты гуляя, случайно,
Плод фантазий приметил издали вдруг,
Ворот любимой расстегнуть потянулся,
Пару гранатов грузинских заметил я вдруг.

Блеску дня и луны подобен твой лик,
С тобой к истине лицом богохульник,
Снежные горы Савалана на миг,
Белоснежною грудью мелькнули.

Брови чёрные, ресницы стрелой,
Пленив весь Иран, завладела страной,
Сверкнула как день, засияла луной,
Малого Гурбани показалась зазноба.

 

ЭТОЙ ДЕВУШКИ

Губы алые, белым жемчугом зубы,
Красные маки на щёчках горят,
Нравится, ох как, вздыхает душа,
На шее родинки чаруют, манят.

Полную чашу держит в руках,
Быть наяву с ней, а не в мечтах,
Жду с нетерпением в вечерних сенях,
Увы, она не держит путь ко мне.

Зазнобу мою называют Нигяр,
Тоскует душа, глядят очи вдаль,
Дирили Гурбани, влюблённый безумно,
Готов в океан окунуться бездонный.

 

Я РАНЕН

Летела, и прямо в сердце вошла,
Скажите зазнобе, пришла бы, спасла,
Ранили брови, ресницы стрела,
Я умираю, её Бог сохранит!

Меня не понявшего, увы, не спасти,
Не хочет краса даже мимо пройти,
Тоскливо,покоя мне не найти,
И визирь злорадствует что-то.

У Гурбани горя, скорби – не отнять,
Всевышний лишь готов мне помогать,
Спросят, если, Гурбани устал страдать,
Скажите: «Я в красном, она « чёрное найдёт».

 

БЛУЖДАЯ

Шесть раз была здесь, пришла и в седьмой,
Совсем извелась, блуждая в саду,
Думала, любишь,- побежал за другой,
Совсем извелась, блуждая в саду.

Не насыщаюсь любовью твоей,
Лишившись любви, жизнь теряю быстрей,
Не веришь, спроси у Хубан ты своей,
Совсем извелась, блуждая в саду.

Чаровавший меня, Дирили Гурбан!
В жертву готова принести свой стан,
Светильни в руках, а рядом Хубан.
Совсем извелась, блуждая в саду.

 

СДЕЛАЛИ

В поисках дружбы много бед пережил я,
Ни одна из них до сих пор не зажила,
В своём очаге огонь погасил я,
Несправедливость прежде возносил я.

Во имя дружбы не жалел головы,
Слёз пролил в жизни немало, увы!
Ради Пери своей, но не для славы,
Фархадом стал вдруг, того не заметив.

Сын бека на плече с соколом важно,
Завистники следом ходят вальяжно,
Гурбани сказ: « Из-за предательства
Друзей, коварства»
Я потерял всю молодость, все царства»

 

ОТПРАВЬ

Письмо написал, любимой послал,
Кардамон, гвоздику, корицу прошу,
И, если в саду цветы зацвел,
Букетик красивый послать, попрошу.

С дороги прямой не собьёшься с пути,
Коль некому с верной тропы вас свести,
И, если злой рок не даст нам сойтись,
Сладкою речью, хотя бы, явись.

Благородства не утратит Гурбани,
Слёзы горю не помогут, зря не лей,
Тяжко горе, но ты в жизни не робей,
Не будь носорога, слона мне пошли.

 

РАЗЛУКА

С Родиной расстался с болью в сердце.
Без садовника остался и сад,
Цветы разноцветные, дыньки пахучие,
Осталась бахча без кустов и оград.

Караван пустился в путь, уж пора,
Не камень на сердце,- большая гора,
Льёт горькие слёзы зазноба с утра,
Неприятель открыто смеётся не зря.

Горе Гурбани ширится, растёт
Тоска неминуемо душу гнетёт,
Выплакал слёзы, иссохли глаза,
Осталась к Родине хотя бы стезя?

 

БЕЗ МЕНЯ

Оказался вдали от Родины, края,
Горы снежные, вы теперь без меня,
Горечь и боль вашу, увы, понимая,
Реки струящиеся, вы – без меня.

Измена верной не бывает никогда,
Много горя мы вкусили, не беда,
Будешь с недругом теперь в больших ладах,
В светлой комнате и ковры без меня.

В неверности похожей не найти,
Тайну друга всем можешь разнести,
В дом врага с улыбкой можешь ты войти.
Зелёные сады, вы сегодня – без меня.

Гурбани я, слово моё верное,
От любви сей в жизни всё печальное,
На чужбине льются слёзы вольные,
«Ну и плачь теперь»,- зазноба говорит.

 

ВЕСНА ПРИДЁТ

Недолго погоде облачной быть,
Весна придёт, развеет быстро тучи,
Соловьи любимым песни споют,
Раны заноют; напиши мне лучше.

Туча уйдёт, поднимется ввысь,
Влюблённый шепнёт зазнобе: «Прижмись»,
Глубже нырнёт пловец, устремится он вниз,
Есть середина, мелководье и низ.

Гурбани красе милой нарвёт букет,
Улыбкой ответною будет согрет,
Получит письмо, пусть читает весь свет,
Да здравствуют руки, его писавшие.

 

Я СКАЗАЛ

Сказал, Пери, я от любви твоей сгорел,
Не сказал же, от огня спаси меня.
Сказал, за исцелением пришёл,
Не сказал же, рани выстрелом меня.

Красе сказал, смотришь косо, почему?
Не сказал, гулять в долине ни к чему,
Сказал, принадлежишь мне одному,
Не сказал же, не лукавь краса со мной.

Сказал, я Гурбани, подари улыбку раз,
Не сказал же, пали огнём ты нас,
Сказал, подари цветок хоть раз,
Не сказал же, преврати меня в сорняк.

 

НЕ НАЙДЁТСЯ

Горе ведаю тебе, перо, пиши,
Славы, чести и признания не найти,
Не вверяй бумаге грусть особую,
Всё истлеет, и легенды не найти.

К печали сострадание имей,
Ноша в груди тяжелее камней,
Молю красу всех милей и нежней,
Сладок язык, и нет изъянов в ней.

Лишь мудрец один до сути дойдёт,
Безумно влюблённого нигде не найдёт,
Пройдёт сто дорог и время пройдёт,
Зазнобу такую нигде не найдёт.

Довольно, Гурбани, себя пожалей,
Не страдавший сам, не поймёт, слёз не лей.
Истинную цену драгоценных камней
Оценщик лишь знает, его нет мудрей.

Глаз не своди с седой бороды,
Болен, умираю, ждите беды,
Покидаю сей край, не оставив следы,
Гурбани не ищите, его не найти.

 

ШАХ ХАТАИ

Мой шах прекрасный – шейха сын,
Шах Хатаи, шах Хатаи,
Отважный, храбрый шах,
Шах Хатаи, шах Хатаи,

В этом мире справедлив он,
Рай его ждёт в мире другом,
Славен будет тюрков язык,
Шах Хатаи, шах Хатаи.

Как Гурбани, он Божий раб,
Истине служить шах рад.
Будь святым для мира всего
Шах хатаи, шах Хатаи.

 

С УМА СВЕЛА

Влюбился я в Пери из ваших краёв,
Чаровала своей красой неземной,
Она лишь пленила сердце моё,
Душа её слилась с моею душой.

Мою королеву Пери величают,
Покой потерял, души в ней не чаю,
Пригласила войти, от счастья я таю,
В беседах с нею смеётся душа.

Упругая грудь и стройные ноги,
Осиной осанка, губы как сливки,
Походкой игривой, движением руки.
Гурбани сказ: « Меня она свела с ума».

 

***

Ты, Гурбани, оставайся,
Взывай Бога, успокойся.
Все хотели, ты остался,
Не забыто имя твоё.

 

Reklam

Yorum bırakın

Henüz yorum yapılmamış.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Cavab qoy

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s